REGULAMIN SKLEPU

Zasady i warunki między klientem a firmą w stosunkach online. Niniejsze warunki stanowią podstawę korzystania z naszej strony internetowej. Proszę przeczytać je uważnie, ponieważ zawierają one ważne informacje.


 

 DEFINICJE I INTERPRETACJE

W niniejszym regulaminie stosowane są następujące terminy:

 

ADRES KONTAKTOWY– 199 toys, Kamionna 97, 32-732 Kamionna
REGULAMIN – niniejszy regulamin
TOWARY – przedmioty wystawione na naszej stronie internetowej i kupione od nas przez klienta
ZAMÓWIENIE – zamówienie towarów dokonane przez klienta i zaakceptowane przez nas
MY, NASZE, NAS, NASZA FIRMA – 199 toys – firma zarejestrowana w Polsce, VAT NO: 8681970197, REGON: 369106126, Kamionna 97, 32-732, Polska
STRONA INTERNETOWA, STRONA – strona internetowa o adresie http://199toys.com
KLIENT, UŻYTKOWNIK – osoba lub organizacja (firma, instytucja itp.) korzystająca z Internetu lub kupująca od nas towary zgodnie z niniejszymi warunkami

 

 WARUNKI OGÓLNE

Ta strona jest własnością firmy 199 toys i jest przez nią zarządzana. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tych warunków lub uwagi i reklamacje dotyczące naszej strony, możesz skontaktować się z nami:

mailowo: info@199toys.com

telefonicznie: (22) 34 99 876

listownie, na adres: 199 toys, Kamionna 97, 32-732 Kamionna

 

 UMOWA

Zaakceptowanie przez nas zamówienia skutkuje zawarciem między nami umowy.

 

 PRAWA WŁASNOŚCI

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej należą do firmy 199 toys. W żadnym wypadku nie wolno korzystać z naszych znaków towarowych(zarejestrowanych i niezarejestrowanych) oraz z żadnych treści ze strony internetowej bez naszej zgody.

 

 POPRAWNOŚĆ TREŚCI

Pomimo dołożenia wszelkich starań w przygotowanie strony internetowej, nie gwarantujemy całkowitej zgodności i kompletności informacji zawartych na naszej stronie. W szczególności staramy się, aby ceny produktów były poprawne w momencie publikacji oraz aby wszystkie towary były rzetelnie opisane.

 

Zamówienia będą akceptowane jedynie po niestwierdzeniu żadnych istotnych błędów lub pomyłek w opisach zamówionych towarów i ich cenach. Wszelkie podane wagi, wymiary i pojemności towarów są orientacyjne.

 

Zawartość strony internetowej może być w dowolnym czasie przez nas modyfikowana bez informowania o tym. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie nieaktualne lub niezgodne informacje zawarte na stronie były na bieżąco poprawiane.

 

 WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Strona internetowa dostarczana jest na zasadzie "tak, jak jest" (as is) i "w miarę dostępności" (as available). W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma 199 TOYS nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych ani domniemanych, w odniesieniu do wykorzystania lub wyników na tej stronie internetowej. Firma 199 TOYS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w korzystaniu z tej strony. Firma 199 TOYS zrzeka się wszelkich gwarancji w odniesieniu do dostarczonych informacji, w tym domniemanych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania i nienaruszalności praw. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na wykluczenie domniemanych gwarancji, dlatego ww. wyłączenia nie mają do nich zastosowania.

 

Firma 199 TOYS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe straty lub szkody z tytułu utraconych korzyści, dochodów, zysków, wartości firmy lub firm, utratę danych lub za straty związane w jakikolwiek sposób z brakiem możliwości prowadzenia działalności, a także za czyny niedozwolone (delikty) w jakikolwiek sposób związane z naszą stroną internetową, brakiem dostępu do niej lub materiałami na niej zawartymi. Osoba pobierająca dane z naszej strony internetowej oraz ze stron z nią związanych posiada pełną świadomość ryzyka zainfekowania wirusami komputerowymi lub innymi szkodliwymi programami. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczenie lub wykluczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub wynikowe szkody, więc niektóre z powyższych ograniczeń nie będą miały dla nich zastosowania.

 

 DOSTĘP DO USŁUG

Mimo, iż staramy się zapewnić, aby nasza strona internetowa była dostępna 24 godziny na dobę, nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli z jakiegoś powodu strona będzie niedostępna czasowo. Nie gwarantujemy ciągłego, bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do naszego serwisu. Dostęp do naszej strony może zostać zawieszony czasowo i bez uprzedzenia według własnego uznania w tym bez ograniczeń w przypadku awarii systemu, konserwacji, naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.

 

 USZKODZENIE KOMPUTERA

Staramy się zapewnić, aby nasza strona była wolna od wirusów i błędów. Jednak nie możemy zagwarantować, że korzystanie z tej strony internetowej lub jakichkolwiek stron internetowych z nią powiązanych nie spowoduje uszkodzenia komputera. Użytkownik powinien upewnić się, iż podczas odwiedzania naszej witryny internetowej korzysta z właściwego i odpowiednio zabezpieczonego (w szczególności posiadającego aktualny program antywirusowy) systemu komputerowego. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z komputerem użytkownika lub sprzętem do niego podłączonym w wyniku korzystania z tej strony internetowej lub stron z nią powiązanych.

 

 DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji i sprawdzeniu dostępności towarów. Jeżeli zamówione towary nie są dostępne, będziemy kontaktować się przez email lub telefonicznie (zgodnie z podanymi nam informacjami). Klient będzie mieć możliwość czekania na dostępność towaru albo anulowania zamówienie.

 

 POMYŁKI W ZAMÓWIENIACH

Użytkownik może skorygować wszelkie pomyłki i błędy w zamówieniu do momentu wciśnięcia przycisku „wyślij” w trakcie procesu zamawiania.

 

 ZASTOSOWANIE TEGO REGULAMINU

Warunki zapisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie w sytuacjach nieopisanych w pozostałych regulaminach i każdy użytkownik zgadza się na ich przestrzeganie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany regulaminu, zaktualizowana wersja regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej i każdy użytkownik będzie zobowiązany do jej przestrzegania od daty jej publikacji.

 

 ZAWIADOMIENIA KIEROWANE DO NAS

O ile w tym regulaminie nie stwierdzono inaczej, przyjmujemy jedynie pisemne zawiadomienia skierowane do nas na adres kontaktowy.

 

 ZMIANY REGULAMINU

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków zawartych w tym regulaminie, zalecamy śledzenie zmian na bieżąco.

 

 PRAWO I JĘZYK

Ta strona, wszelkie treści w niej zawarte, a także każda umowa, zawarta w wyniku korzystania z tej strony internetowej są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim. Strony takiej umowy wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Umowy zawierane są w języku angielskim/ niemieckim / polskim.

 

 NIEWAŻNOŚĆ REGULAMINU

Jeżeli jakiekolwiek warunki niniejszego regulaminu nie są możliwe do spełnienia (włącznie z przepisami wyłączającymi naszą odpowiedzialność), pozostałe warunki regulaminu nadal obowiązują i powinny być przestrzegane.